Stanovy spolku

Stanovy spolku Pro Jedničku, z. s.

1. NÁZEV A SÍDLO

1.1 Název spolku je: Pro Jedničku, z. s. (dále jen „spolek”).

1.2 Sídlem spolku je: Loretánská 174/3, 118 00 Praha 1

2. ÚČEL spolku

2.1 Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, které spojuje zájem na rozvoji občanského soužití v Praze 1 a na zlepšení všech aspektů života v této městské části.

3. ZÁKLADNÍ CÍLE spolku

3.1 Spolek vyvíjí hlavní činnost pro:

1. dodržování všech práv a povinností, které mají zajistit nerušený život a spánek obyvatel Prahy 1
2. hájení zájmů obyvatel v oblasti bydlení a minimalizaci negativních dopadů stavební činnosti
3. dostupnost služeb a obchodů každodenní potřeby a všech dalších podnikatelských aktivit, které respektují potřeby obyvatel Prahy 1 a přispívají k sociálně-ekonomickému rozvoji městské části
4. spravedlivé a transparentní dokončení privatizace bytového fondu v Praze 1
5. transparentní, hospodárné, efektivní a účelné nakládání s veřejnými prostředky Prahy 1 a posílení občanského dohledu a kontroly nad hospodařením městské části
6. zajištění důstojných podmínek života pro starší generace obyvatel Prahy 1 a podporu seniorských klubů
7. podporu školských a kulturních zařízení v Praze 1
8. podporu volnočasových a sportovních aktivit a programů pro obyvatele Prahy 1 všech věkových kategorií
9. ochranu přírody a krajiny a udržitelný rozvoj území Prahy 1
10. ochranu genia loci památkové zóny centra metropole
11. dostupnou veřejnou dopravu v Praze 1
12. efektivní řešení používání osobní dopravy a systému parkování v centru Prahy 13) ochranu práv spotřebitelů

4. ZÁKLADNÍ ČINNOSTI spolku

4.1 K dosažení výše uvedených cílů bude spolek vyvíjet zejména následující činnost:

 1. vzdělávací, přednášková a publikační činnost
 2. organizování výstav, kulturních a společenských akcí
 3. organizování seminářů, exkurzí a sportovních akcí
 4. podpora nekomerčních projektů
 5. organizování kampaní a peticí
 6. poradenská činnost
 7. účast ve správních a jiných řízeních
 8. organizování dobročinných akcí a sbírek

5. ČLENSTVÍ

5.1 Členem spolku může být každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm v Praze 1, která souhlasí s jeho stanovami a dodržuje stanovy a usnesení orgánů spolku.

5.2 Členství vzniká dnem, kdy Zakládající výbor rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, datum narození, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu.

5.3 Zakládající výbor o přijetí rozhodne na své nejbližší schůzi po doručení přihlášky. Rozhodnutí sdělí žadateli písemně.

5.4 Spolek vede veřejnou evidenci členů.

5.5 Člen spolku má právo zejména:

a) účastnit se veškeré činnosti spolku, volit a být volen do orgánů spolku
b) posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku
c) předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti a rozvoji spolku
d) hlasovat na členské schůzi spolku

5.6 Člen spolku je povinen zejména:

a) dodržovat stanovy
b) hájit a prosazovat zájmy obyvatel Prahy 1
c) sdělit spolku změnu údajů, které uvedl v přihlášce
d) platit členské příspěvky spolku

5.7 Spolek je oprávněn vůči svému členovi uplatnit níže uvedené sankce, pokud jeho činnost bude v rozporu se stanovami a zájmy spolku:

a) napomenout člena spolku, napomenutí provede písemně předseda
b) pokud přes napomenutí člen spolku pokračuje ve vytýkané činnosti, může být vyloučen

5.8 Členství ve spolku zaniká:

a) vystoupením člena spolku, přičemž vystoupení nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o vystoupení předsedovi spolku
b) vyloučením z rozhodnutí zakládajícího výboru
c) pokud se člen bez uvedení důvodu nezúčastní tří po sobě jdoucích členských schůzí
d) neplacením členských příspěvků ve stanovené lhůtě
e) úmrtím člena
f) zánikem spolku

5.9 Veškeré závazky vůči členovi, kterému zaniklo členství, budou vypořádány do tří měsíců od zániku členství. Dnem zániku členství ve spolku zaniká rovněž členství v orgánech spolku.

6. ORGÁNY spolku

6.1 Orgány spolku tvoří:

 • členská schůze
 • zakládající výbor
 • předsednictvo

6.2 Členská schůze
Členská schůze předkládá zakládajícímu výboru návrhy na změny stanov, ideové návrhy na koncepci činnosti spolku pro další období a schvaluje zprávy o činnosti spolku.

6.3 Zakládající výbor
Zakládající výbor je nejvyšším orgánem spolku a tvoří jej členové spolku, kteří byli účastni první členské schůze. Zakládající výbor svolává nejméně jednou za tři měsíce předseda. Zakládající výbor se sejde také tehdy, požádá-li o to písemně nejméně jedna třetina členů spolku nebo zakládajícího výboru, a to nejpozději do čtrnácti dnů od doručení takové žádosti předsedovi. Rozhodnutí zakládajícího výboru se přijímají hlasováním. Rozhodnutí je přijato, pokud je pro návrh nadpoloviční většina přítomných členů. Zakládající výbor je usnášení schopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů zakládajícího výboru. Program jednání musí být součástí pozvánky na jednání zakládajícího výboru, jednání řídí obvykle předseda. Zápis z jednání podepisuje předseda a ověřovatel a zasílá se všem členům spolku. Zakládající výbor se může rozšířit o nové členy, pokud s tím souhlasí tři čtvrtiny všech členů zakládajícího výboru.

6.4 Zakládající výbor má následující pravomoci:

 • volí předsednictvo, funkční období členů volených orgánů je dvouleté
 • schvaluje koncepci hospodaření spolku
 • rozhoduje o změně stanov, k přijetí usnesení o změně stanov je třeba souhlasu 3⁄4 většiny
 • stanovuje členské příspěvky
 • rozhoduje o zániku spolku

6.5 Předsednictvo
Předsednictvo je statutárním orgánem spolku. Řídí spolek. Tvoří je předseda a 2 další členové, zvolení zakládajícím výborem. Předsednictvo se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za měsíc. Předseda svolá schůzi na požádání kteréhokoliv člena předsednictva.

6.6 Předsednictvo má následující pravomoci:

 • na prvním zasedání po zvolení zakládajícím výborem, ze svých členů volí předsedu, funkční období předsedy je dvouleté, možnost zvolení za člena předsednictva není omezena počtem funkčních období
 • rozhoduje o všech záležitostech spolku, pokud nejsou v kompetenci zakládajícího výboru nebo předsedy
 • připravuje jednání zakládajícího výboru
 • kontroluje činnost předsedy a případných pracovníků spolku
 • hospodaří s majetkem spolku
 • podává zakládajícímu výboru zprávu o hospodaření spolku

6.7 Předseda
Předseda jedná jménem spolku navenek. Předseda dále:

 • provádí průběžnou administrativní kontrolu spolku
 • nejméně jednou za měsíc svolává předsednictvo
 • řídí zasedání předsednictva
 • pořizuje ze zasedání předsednictva zápis

7. HOSPODAŘENÍ spolku

7.1 Zdrojem majetku jsou členské příspěvky, dary, dědictví, granty, výnosy z majetku a vedlejší hospodářské činnosti spočívající zejména vhospodárném využití spolkového majetku.

7.2 Koncepci hospodaření spolku schvaluje zakládající výbor. Cílem spolku není podnikání. Prostředky spolku jsou vynakládány na:

 • naplňování cílů spolku
 • správu spolku a související činnosti

7.3 Po skončení hospodářského roku podává předseda předsednictvu zúčtování hospodářského roku. Kontrolu hospodaření vykonává zakládající výbor. O výsledku kontroly předkládá zakládající výbor zprávu předsednictvu a členské schůzi.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Jménem spolku jedná jeho předseda samostatně nebo společně dva členové předsednictva.

8.2 Spolek zanikne rozhodnutím dvoutřetinové většiny zakládajícího výboru. V případě zániku spolku provede likvidaci jeho majetku komise schválená zakládajícím výborem.


Stanovy Pro Jedničku